Mỗi cán bộ Mặt trận là nhân tố tích cực củng cố đoàn kết trên địa bàn

((Chính trị xã hội) ):
Sáng 13-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014​-2017.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận hiện nay là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, với chức năng giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát; củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tích cực, tiên phong trong việc vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lên án, tố giác những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ.
Bên cạnh đó, Mặt trận cần kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân điển hình rộng khắp trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; chú trọng chăm lo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, tiêu biểu, uy tín của các già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận cơ sở trong cộng đồng, để xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhân dân ngày càng mạnh hơn.
Tại hội nghị, 51 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 391 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.
B.T
Tin tuc VIP

Related posts