Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

((Chính trị xã hội) ):
UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương để Sở LĐ-TB&XH thành phố thực hiện thí điểm mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện, theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH. Theo đó, đối với mức phí phục vụ quản lý của các cấp và phí thực hiện chi trả qua bưu điện, UBND thành phố giao Sở LĐ-TB&XH chủ động cân đối trong nguồn phí quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công được trích theo quy định. Về thời gian áp dụng mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện, Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm làm việc với Bưu điện thành phố và các địa phương để thống nhất thời gian cụ thể.
DÂN HÙNG 
Tin tuc VIP

Related posts